LİSES

LİSES

LİSES Vakfı, 1998 yılında kurulmuş olup, vakfın mütevellileri, Türk dernekleri mevzuatına uygun kurulmuş olan ve Lions organizasyonuna göre 188-E Yönetim Çevresi’ne bağlı bulunan Lions Kulübü Dernekleri ve Leo Kulübü Dernekleri ile bu derneklerin üyesi bulunan gerçek kişilerden (Lionlar ve Leolar’dan) oluşmaktadır. Vakıf başkanı, vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup ,Lions Kulübü Dernekleri’nin bir araya gelerek oluşturdukları üst yönetim birimi olan 118-E Yönetim Çevresi’nin seçilmiş Genel Yönetmeni’dir.Vakıf Başkanlığı, 1998 yılının dönemin Genel Yönetmeni Sn.Sunday Bilgin, 1998-1999 çalışma döneminde Genel Yönetmen Sn.Asil Alpan’ı temsilen dönemin Yönetim Çevresi Saymanı Sn. Volkan Olcay tarafından yürütülmüştür.

Vakfın Amaçları:
Vakfın amacı, çevrenin sağlık, eğitim ve sosyal içerikli gereksinimlerinin, doğrudan ya da Vakfın mütevellileri olan Lions ve Leo kulüpleri dernekleri ile bunların oluşturduğu Yönetim Çevresi tarafından üretilecek hizmet projeleriyle karşılanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak,adı geçen dernekler ile bunların oluşturduğu Yönetim Çevresi’ne destek olmak,olanaklar sağlamak ve yardımlar yapmaktır.

Vakfın Çalışma Konuları:
1-Sağlık Etkinlikleri: Toplum bireylerinin, doğuştan başlamak üzere yaşlılık dönemine kadar, büyümelerine, iyi beslenmelerine, düzenli yaşamalarına, hastalık ve rahatsızlıklarında gereken tam ve tedavilerin gözetilmesine, yaşlılıklarını huzur içinde ve sağlıklı geçirmelerine ilişkin çalışmalar yapmak, uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak, göz tarama ve göz bankası, hastane, dispanser, klinik, sağlık ocakları gibi sağlık tesislerinin açılmasına, kurulmasına ve işletilmesine özen göstermek.
2-Eğitim Etkinlikleri: Tüm vatandaşlarımıza, Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk İlke ve İnkılapları sevgisini aşılamak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğretimde çağdaş eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasına destek vermek, okullar, öğrenci yurtları açmak ve işletmek, gereksinme ve başarı bursları vermek, öğrencilere sosyal yardımlar yapmak, kitaplıklar açmak, beceri kazanma kursları açmak. Vakfın amacına uygun olarak, 80 öğrenciye burs sağlanmakta olup, kendilerine burs sağlanan öğrencilerle zaman zaman bir araya gelinerek tanışma ve kaynaşma sağlanmaya çalışılmaktadır.
3-Sosyal Etkinlikler: İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerini geliştirmek, kural ve yasalara saygı ve uyma bilincini özendirmek ve geliştirmek, sosyal sorunlar ile dinlenme ve eğlence gereksinimlerine yardımcı olmak, sosyal tesisler kurmak ve kurulmuş tesislerin gereksinimleri olan malzeme, araç-gereç ve diğer giderlerini karşılamak, destek vermek ve katkıda bulunmak, insanların zihinsel, duygusal ve bedensel niteliklerini üstünleştirecek, toplumsal yaşamı hem aile hem de topluluklar çerçevesinde daha insancıl duruma getirecek, bilim ve sanatın gelişmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak.
4-Destekleme Etkinlikleri: Vakıf mütevellileri olan Lions ve Leo kulüpleri derneklerinin oluşturduğu Yönetim Çevresine,Yönetim ve çalışma, proje ve hizmet, mali ve finans ile dernekler arası organizasyon ve işbirliği konularında destek olmak, olanaklar sağlamak ve yardımlar yapmak.
5-Halka İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, görsel ve basılı basın gibi her türlü iletişim araçları kurmak, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, az kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
İletişim: Darülaceze Cad. No:43 Famaş İş Merkezi K.4 A Blok 80270 Okmeydanı-İstanbul, Tel: (0212) 221 37 35, Fax: (0212) 220 28 86